Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NV PETERS LEON DAKWERKEN

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN EN GELDIGHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van, alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van NV PETERS LEON DAKWERKEN (KBO-nr. 0455.164.382) hierna “de Verkoper”, met derden, hierna “de Klant”.
b. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden hebben voorrang op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de Klant.
c. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van deze algemene voorwaarden en van de algemene voorwaarden in zijn geheel niet worden aangetast.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

a. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tot de schriftelijke aanvaarding door de Klant, behoudens een schriftelijke herroeping door de Verkoper.
b. De geldigheidsduur van offertes bedraagt 1 maand. Na afloop hiervan kunnen de voorwaarden worden gewijzigd.
c. Iedere aanbieding is gebaseerd op de veronderstelling dat de Verkoper de overeenkomst onder normale en de reguliere arbeidstijd kan uitvoeren.
d. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, folders, opgaven van maten en gewichten en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn evenwel slechts bindend, indien de Verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
e. Indien de Verkoper in haar aanbieding te leveren materialen opneemt, baseert de Verkoper zich ten aanzien van die materialen op de gegevens die door de producent of de leverancier van die goederen aan haar zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en eigenschappen van die materialen. De Verkoper is als gevolg daarvan niet aansprakelijk voor schade ontstaan door die gedragingen/eigenschappen.
f. De Verkoper mag uitgaan van de functionele geschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande, als door Klant voorgeschreven, waarop of waaraan de door de verkoper uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.
g. Toezending van aanbiedingen, folders, prijslijsten en dergelijke verplichten de Verkoper niet tot levering of acceptatie van een opdracht. Informatie en adviezen van de Verkoper zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
h. Offertes, tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemodellen, werkwijzen en bescheiden, die op de overeenkomst of opdracht betrekking hebben en door de verkoper zijn verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van de Verkoper en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen, of aan derden ter inzage, of ter beschikking worden gegeven.
i. De Verkoper behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder vermelding van redenen te weigeren.
j. Een bestelling gebeurt aan de hand van ondertekende offerte/bestelbon. Door deze bestelling aanvaardt de Klant zonder meer de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

a. Reis- en verplaatsingsuren worden gefactureerd aan het geldende uurloon en verplaatsingskosten aan kostprijs. De andere werken en prestaties worden gefactureerd overeenkomstig de voorwaarden voorzien bij de bestelbon behoudens tegenstrijdig beding.
b. Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, zonder dat de Klant daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
c. Wijzigingen of meerwerken door de Klant mondeling bij of tijdens de uitvoering der werken opgedragen zullen in regie aangerekend worden tegen de geldende uurlonen en prijzen van materialen en grondstoffen.
d. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
e. Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten niet inbegrepen in de prijs. De Klant is verantwoordelijk om de Verkoper tijdig, en ten laatste bij de contractsluiting, te informeren over de veiligheidsmaatregelen.

ARTIKEL 4 – PRIJSHERZIENING

a. Alle prijzen, zelfs in geval van een absoluut forfait, door de Verkoper opgegeven zijn steeds onderhevig aan een prijsherziening ingevolge externe factoren zoals loonwijzigingen, stijgingen van sociale lasten, grondstofprijzen en transportprijzen. De prijswijzigingen worden berekend overeenkomstig de Mercuriale zoals gepubliceerd door de FOD Economie.
b. De prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken wordt berekend op basis van de volgende formule: p = P * (0,40 * s/S + 0,40 * i/I + 0,20). “p” komt overeen met de herziene prijs. “P” komt overeen met de oorspronkelijke prijs. “s” komt overeen met de waarde van de index S (bepaald volgens het Paritair Comité van toepassing op de Verkoper) op het moment van de herziening. “S” komt overeen met de waarde van de index S (bepaald volgens het Paritair Comité van toepassing op de Verkoper) op het moment van de ondertekening van de overeenkomst. “i” komt overeen met de waarde van de index I 2021 op het moment van de herziening. “I” komt overeen met de waarde van de index I 2021 op het moment van de ondertekening van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – LEVERINGS- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN

a. De door de Verkoper opgegeven leverings- en plaatsingstermijnen zijn louter indicatief en worden, ingeval de Klant een installatie op een werf wenst, steeds bepaald in functie van de door de Klant opgegeven chronologie van de werkzaamheden op de werf. Indien de werken op de werf onvoldoende gevorderd zijn opdat de Verkoper haar werkzaamheden zou kunnen aanvangen, heeft de verkoper het recht om eenzijdig een nieuwe aanvangsdatum der werken te bepalen in functie van haar eigen agenda.
b. Een laattijdige levering of plaatsing geeft in geen geval aanleiding en/of recht op een schadevergoeding en/of annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – FACTURATIE EN BETALING

a. Tenzij contractueel anders overeengekomen, worden de uit te voeren werken gefactureerd in schijven van telkens 50%, de eerste bij aanvang der werken. De Verkoper behoudt zich het recht voor een andere facturatiewijze toe te passen. Er kunnen aan dit artikel geen rechten ontleend worden.
b. De facturen van de verkoper zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van de Verkoper binnen 15 dagen na factuurdatum.
c. Bij gebreke aan integrale betaling van de factuur binnen de voornoemde termijn is de klant van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is een intrest verschuldigd van 1% per maand alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde saldo, dit laatste met een minimum van 125,00 euro zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om vergoeding te vragen voor de werkelijke geleden schade en gemaakte kosten in geval deze hoger zouden zijn.
d. Bij laattijdige betaling van een factuur behoudt de Verkoper zich eveneens het recht voor om onmiddellijk haar verdere werkzaamheden te staken zonder dat dit in hoofde van de Klant aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding of contractbreuk.
e. De Verkoper heeft het recht om op elk ogenblik vanaf de contractsluiting te eisen dat de Klant voldoende waarborgen verleent om zijn solvabiliteit te bewijzen.
f. Op straffe van verval moet de Klant elke klacht over een factuur schriftelijk indienen bij de Verkoper uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum, bij ontstentenis waaraan de factuur geacht wordt integraal te zijn aanvaard.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. De door de Verkoper geleverde goederen blijven haar eigendom tot na de betaling van de facturen, eventueel verhoogd met de hierboven vermelde verwijlintresten, schadebeding en kosten.
b. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of de Verkoper een gegronde vrees heeft dat de Klant die verplichtingen niet zal nakomen, is de Verkoper zonder enige vorm van ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te halen/te nemen. De Klant machtigt onherroepelijk de Verkoper om de plaats te betreden waar die goederen zich bevinden en die goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen, of indien die aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te halen/te nemen.
c. Ongeacht het tijdstip van eigendomsovergang gaat het risico, met name in geval van verlies of beschadiging van die zaken door welke oorzaak ook ontstaan en/of in geval van schade aan die goederen veroorzaakt, over op de Klant vanaf het moment van verzending.

ARTIKEL 8 – OPLEVERING

a. Bij betaling van de factuur gaat de Klant akkoord met de uitgevoerde werken en zal dit als definitieve oplevering beschouwd worden.
b. De installatie wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien de installatie in gebruik wordt genomen.
c. Kleine onvolkomenheden waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige, dan wel definitieve, oplevering te weigeren.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN

a. De Klant heeft de plicht de door de Verkoper geleverde goederen en de door de Verkoper uitgevoerde werken grondig te onderzoeken binnen een termijn van 7 kalenderdagen na levering of uitvoering.
b. Fouten die hun oorzaak vinden in een gebrek of ontbreken van toezicht door een architect zijn volledig ten laste van de Klant.
c. Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk te worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen nadat de gebreken vastgesteld zijn of hadden moeten worden bij een ernstig onderzoek.
d. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk na levering of plaatsing schriftelijk worden gemeld.
e. Verborgen gebreken moeten binnen 7 kalenderdagen gemeld worden na vaststelling of na het moment dat die redelijkerwijze vastgesteld hadden moeten worden. Dergelijke verborgen gebreken moeten bovendien op straffe van verval binnen een termijn van maximaal 12 maanden na levering of plaatsing worden gemeld.
f. De Verkoper heeft steeds het recht om zelf de nodige herstellingswerkzaamheden uit te voeren bij vaststelling van een gebrek. Rekeningen van derden die verband houden met dergelijke herstellingen zijn haar niet tegenstelbaar.
g. Op uitgevoerde herstellingen worden geen garanties afgeleverd.

ARTIKEL 10 – VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

a. Indien de Klant de overeenkomst verbreekt of door zijn toedoen de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is hij verplicht de hierdoor geleden schade en de gemaakte kosten te vergoeden.
b. Bij annulering of weigering van de opdracht of overeenkomst is de Klant 20 % annuleringskosten verschuldigd met een minimum van 50,00 euro, te vermeerderen met de eventuele transportkosten en personeelskosten.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

a. De verkoper is slechts verantwoordelijk voor de directe schade, zowel contractuele als buitencontractuele, door haar toedoen veroorzaakt, voor zover die schade gedekt is door de op dat ogenblik door de Verkoper afgesloten verzekeringspolis. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat hoger is dan gedekt wordt door de afgesloten verzekeringspolis.
b. De aansprakelijkheid van de Verkoper, van de personeelsleden van de verkoper en van de personen voor wie de verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is en welke aan haar toerekenbaar is, is daarenboven in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
c. De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
d. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgschade veroorzaakt door derden gedurende de werken.
e. De klant erkent uitdrukkelijk dat de verkoper in geen geval voor commerciële, technische of financiële schade ten gevolge van een productiefout in de gebruikte materialen kan instaan.
f. In de gevallen waarbij de Verkoper door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of werkzaamheden, die de Verkoper heeft geleverd of verricht voor de Klant, zal de Klant de Verkoper onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin de Verkoper ten opzichte van de Klant niet (meer) aansprakelijk is.
g. Conform artikel 1153 van het Oud Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van de Verkoper in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

a. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor de Verkoper, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Bij blijvende overmacht is de Klant gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd.
b. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, pandemie, brand sabotage, algehele werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

a. Op alle door de Verkoper afgesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
b. In geval van betwisting zijn, naargelang het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de Klant, de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren, de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, en het Vredegerecht van Maaseik bevoegd, zulks onverminderd het recht van de Verkoper om de zaak aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de klant, indien de Verkoper zulks opportuun acht.